Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

kutktktkfrkfdk

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε στις 16/12/2015

Γλώσσα
Αντιγραφή / ορθογραφία 4 φορές τις τρεις προτάσεις που κυκλώσαμε στη σελίδα 19.
Από τη φωτοτυπία θυμόμαστε και μαθαίνουμε τι είναι τα ακρωνύμια
Μία φωτοτυπία για το σπίτι

Μαθηματικά

Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο με τα ρέστα. Στο σπίτι κάνουμε μία φωτοτυπία.
θυμίζουμε στα παιδιά ότι

αξία προϊόντος + ρέστα =  χρήματα που δίνω

Άρα από την αξία του προϊόντος ανεβαίνουμε μέχρι να φθάσουμε στα χρήματα που δίνουμε. Αυτά τα χρήματα που ανεβαίνουμε είναι τα ρέστα.

τι έχουμε στις 16/12/2015

Γλώσσα
Ορθογραφία 'έχουμε ξανά τις λέξεις της Δευτέρας και τους ορισμούς (φωτοτυπία). Για ορθογραφία έχουμε και το Γλωσσάρι της Γεωγραφίας
Μία φωτοτυπία
Διαβάζουμε ξανά από τη φωτοτυπία της θεωρίας τι είναι Υ-Ρ-Α-Κ μεταβατικά, αμετάβατα, απρόσωπα και συνδετικά ρήματα.

Μαθηματικά Ε΄
τη φωτοτυπία

Μαθηματικά Στ'

Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο των δυνάμεων. Μαθαίνουμε ποιος είναι ο εκθέτης κ.τ.λ και τι ακριβώς κάνει. (θεωρία βιβλίου)
Κάνουμε τις ασκήσεις στο πενηντάφυλλο

Φυσική

Διαβάζουμε καλά τη θεωρία από τη φωτοτυπία για τα εμβια και άβια. Πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει έμβιο, τι άβιο καθώς και τα χαρακτηριστικά των έμβιων. Κάνουμε τις ασκήσεις του φύλλου εργασίας που κυκλώσαμε.

Γεωγραφία

Έχουμε το κεφάλαιο 11 " Ζώνες βλάστησης".
Μαθαίνουμε καλά ποια είδη βλάστησης συναντούμε στην πολική, εύκρατη και τροπική ζώνη.
Μαθαίνουμε  ποια είδη φυτών υπάρχουν στην τούνδρα, τάιγκα, σαβάνα, στέπα και μεσογειακή περιοχή.
Περιττό να πω ότι μαθαίνουμε τους ορισμούς στο γλωσσάρι και τους έχουμε για ορθογραφία.

Σας θυμίζω ότι αύριο γράφουμε τεστ στη φυσική στην ενότητα " Θερμότητα". Αφού κάνετε μια ανάγνωση το πράσινο βιβλίο (βιβλίο), θα διαβάσετε καλά όλες τις φωτοτυπίες του κεφαλαίου - και την ανακεφαλαιωτική που σας έδωσα τη Δευτέρα - και θα ξέρετε πολύ καλά τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα του κίτρινου βιβλίου   και τις ασκήσεις που έχουμε κάνει σε αυτό.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε στις 14/12 Ε και Στ

Γλώσσα 
Έχουμε ορθογραφία τη φωτοτυπία με τις λέξεις και τους ορισμούς
Τις ασκήσεις στο λεπτό

Μαθηματικά Ε 

Κάνουμε τις διαιρέσεις στο  πενηντάφυλλο

Μαθηματικά

Ολοκληρώνουμε τις ασκήσεις στο πενηντάφυλλο

Φυσική

Διαβάζουμε τη θεωρία " Η θερμότητα μεταδίδεται με ακτινοβολία" από τη φωτοτυπία και κάνουμε τις ασκήσεις του βιβλίου, αλλά και τη φωτοτυπία που σας έδωσα

Ιστορία

Έχουμε το κεφάλαιο " Η επα΄νάσταση αρχίζει στην Πελοπόννησο". Διαβάζουμε όλο το μάθημα και μελετάμε το σχεδιάγραμμα από τη φωτοτυπία.

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

Όσοι δεν πήραν  10 την προηγούμενη φορά, θα γράψουν τεστ στα δύο μαθήματα της οργάνωσης της εκκλησίας.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Τι έχουμε γι΄ αύριο 11/12/2015

Γλώσσα

Για αντιγραφή  (3 φορές) και ορθογραφία έχουμε τις λέξεις από τη σημερινή διορθωμένη φωτοτυπία. Θα ζητήσω από τα παιδιά να βρουν το συνώνυμο ή το αντίθετο μίας λέξης και να τις γράφουν σωστά.
Επίσης, για ορθογραφία θα έχουμε και τις λέξεις της σελ. 57   από το λεπτό.
Μία φωτοτυπία γλώσσας και μία φωτοτυπία μαθηματικών για το σπίτι